Regulamin – detal

Ogólne Warunki Handlowe Guru Shop GmbH

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania

 

ust. 1

 

 

Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunek umowny pomiędzy Guru Shop GmbH (dalej zwaną Sprzedającym) a osobami fizycznymi lub prawnymi, korzystającymi z naszej oferty internetowej (dalej zwanymi Kupującym). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą korzystania ze strony internetowej www.guru-shop.pl oraz wszystkich subdomen przynależnych do tej domeny.

 

 

 

ust. 2

 

Inne umowy lub umowy uzupełniające niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wymagają wyraźnej aprobaty ze strony www.guru-shop.pl oraz potwierdzenia w formie pisemnej.

 

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

 

 

Poprzez kliknięcie klawisza „Realizuj zamówienie", stanowiące ostatni etap procesu zamawiania, Kupujący składa wiążące zamówienie towarów znajdujących się w koszyku. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta po przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia Kupującego poprzez potwierdzenie drogą mailową, wysyłane bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia od Kupującego.

 

 

§ 3 Płatność, wymagalność płatności, zwłoka w płatności

 

 

ust. 1

 

Zaraz po zawarciu umowy należy uiścić kwotę wynikającą z ceny zakupu. Kupujący ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 

 

• Faktura

 

Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym po otrzymaniu faktury.

 

• Pobranie

 

Płatność jest uiszczana kurierowi dostawcy.

 

• Nota obciążeniowa

 

Po dostarczeniu zamówienia do Sprzedającego obciąża się konto żyrowe Kupującego kwotą należności wynikającą z faktury.

 

 

 

ust. 2

 

Jeśli Kupujący nie uiści w terminie należnych płatności, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia Kupującemu ustawowych odsetek za zwłokę. Jeśli Kupujący nie uiści w ciągu 7 dni od zawarcia umowy należnych płatności wynikających z § 3 ust. 1 Ogólnych Warunków Handlowych Guru-Shop, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po upływie tego terminu ze względu na brak zainteresowania dalszą realizacją umowy.

 

 

 

§ 4 Dostawa

 

 

 

Sprzedający jest zwolniony z obowiązku dostawy, jeśli sam nie otrzyma w planowanym czasie dostawy towaru i nie ma możliwości zastąpienia brakującego towaru innym. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania dosłania Kupującemu towaru w takiej samej cenie i o takiej samej wartości, o ile umowa kupna-sprzedaży nie doszła jeszcze do skutku. Oczywiście Kupujący może przyjąć lub odrzucić tę ofertę. Jeśli Kupujący nie chce przyjąć tej oferty, proszony jest o odesłanie towaru Sprzedającemu na adres podany na naklejce zwrotnej. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedający. Jeśli Kupujący zatrzyma towar zastępczy, obowiązuje ustawowe prawo do odwołania zamówienia.

 

 

 

 § 5 Ceny

 

 

 

Cena towaru Sprzedającego jest każdorazowo podawana w euro i zawiera ustawowy [niemiecki] podatek obrotowy. Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia.

 

 

 

 § 6 Koszty wysyłki

 

 

 

Koszty wysyłki zależą od ilości zamówionego towaru oraz rodzaju przesyłki i są wyraźnie podawane do wiadomości Kupującego przed złożeniem przez niego zobowiązującego zamówienia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „Przesyłka“. Koszty przesyłki do Polski wynoszą zazwyczaj od 6 do 65 euro.

 

 

 § 7 Gwarancja

 

 

 

ust. 1

 

Jeśli towar jest wadliwy, Kupujący ma prawo do wyboru usunięcie wady lub dostarczenie towaru bez wad. Sprzedający może odmówić realizacji wybranej przez Kupującego formy reklamacji, nie naruszając § 275 ust. 2 i 3 BGB [niem. kodeksu cywilnego], jeśli jej koszty są zbyt wysokie. W takiej sytuacji należy uwzględnić przede wszystkim wartość towaru bez wad, znaczenie wady i kwestię tego, czy istnieje inny rodzaj rekompensaty, który nie spowoduje istotnych strat dla Kupującego. Roszczenie Kupującego ogranicza się w takim przypadku do zapewnienia innego rodzaju rekompensaty; prawo Sprzedającego do odrzucenia również tej rekompensaty pozostaje zgodnie z założeniami zawartymi w zdaniu 1  nienaruszone. Podczas oceny możliwości reklamacji należy przede wszystkim uwzględnić § 8 ust. 1 Ogólnych Warunków Handlowych Guru-Shop GmbH.

 

 

 

 ust. 2

 

Jeśli Sprzedający w ramach reklamacji dostarczy towar bez wad, to może on żądać od Kupującego zwrotu wadliwego towaru zgodnie z przepisami §§ 346-348 BGB [niem. kodeksu cywilnego].

 

 

 

  § 8 Wykluczenie gwarancji

 

 

 

ust. 1

 

Ponieważ produkty Sprzedającego nie są artykułami produkowanymi masowo, mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć i podanych na ich temat informacji. Większość towarów oferowanych przez Sprzedającego jest wykonana ręcznie, dlatego niewielkie różnice dotyczące koloru, kształtu tekstury, rozmiaru i „widoczne“ ślady ręcznego wykonania nie są traktowane jako wady, lecz cechy świadczące o ich jakości. Meble produkowane seryjnie są wykonywanymi ręcznie, unikatowymi egzemplarzami, które mogą nieco różnić się kolorem, strukturą i rozmiarem od towarów przedstawionych na zdjęciach. Wszelkie ślady powstałe w wyniku obróbki, jak np. zarysowania, naprawione otwory po sękach, starta farba, miejsca odciśnięte przez opakowanie oraz rysy, powstały wskutek wysychania drewna nie tylko mogą się pojawić, lecz są często specjalnie pozostawione w celu podkreślenia ich rustykalnego stylu. Tego typu różnice występujące w towarze nie są więc objęte jakąkolwiek gwarancją.

 

 

 

ust. 2

 

W przypadku oczywistej wady Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia jej w formie pisemnej Sprzedającemu w terminie 2 miesięcy od momentu stwierdzenia, że stan towaru nie jest zgodny z umową. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia powiadomienia do Sprzedającego. Jeśli Kupujący nie złoży powiadomienia lub wpłynie ono z opóźnieniem, to prawa do gwarancji wygasają po upływie 2 miesięcy od stwierdzenia wady przez Kupującego.

 

 

 

ust. 3

 

Gwarancją nie są objęte również szkody, powstałe wskutek naturalnego zużycia, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz nieodpowiedniej dbałości o towar lub jej zaniechania.

 

 

 

 § 9 Ograniczenie odpowiedzialności

 

 

 

ust. 1

 

Za inne szkody poza zagrożeniem życia, ciała i zdrowia Sprzedający odpowiada tylko wtedy, jeśli te szkody wynikają z umyślnego lub bardzo nieostrożnego postępowania lub uchybienia istotnego obowiązku wynikającego z umowy przez Sprzedającego lub partnerów wspierających go w realizacji umowy. Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą za inne, niewymienione tutaj szkody. Postanowienia niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

 

 

 

ust. 2

 

Zgodnie z obecnym stanem techniki nie można zapewnić gwarancji bezbłędnego i dostępnego w każdej chwili przepływu danych za pomocą Internetu. Ze względu na to Sprzedający nie odpowiada za dostępność w każdej chwili jego strony internetowej.

 

 

 

 § 10 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

 

 

 

Do chwili dokonania całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością Sprzedającego.

 

 

 

 § 11 Zakaz potrącenia

 

 

 

Kupujący ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne zostanie uznane jako prawomocne lub uznane przez Sprzedającego w formie pisemnej.

 

 

 

§ 12 Ochrona danych

 

 

 

Wszystkie dane osobowe niezbędne do realizacji danego zlecenia są zapisywane w formie elektronicznej i traktowane jako poufne. Dane niezbędne do realizacji zlecenia, jak np. imię, nazwisko i adres, są przekazywane firmie dostawczej w ramach realizacji dostawy.

 

 

 

  § 13 Właściwość miejscowa sądu

 

 

 

Wszystkie spory wynikające z niniejszego stosunku prawnego podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Nie mają tu zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG). Jeśli strony umowy są handlowcami, sądem właściwym jest są właściwy dla siedziby Sprzedającego, jeżeli nie istnieje uzasadniona, wyłączna dla danego sporu właściwość sądu.

 

 

 

  § 14 Pouczenie o prawie do odwołania

 

 

 

Prawo do odwołania

 

 

Oświadczenie o zawarciu umowy Kupujący może wycofać bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, faks, email) w ciągu 1 miesiąca lub – jeśli dany towar zostanie mu przekazany  przed upływem terminu – poprzez odesłanie towaru. Termin jest liczony od daty otrzymania niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednakże nie wcześniej niż od daty dostawy towaru do odbiorcy (w przypadku dostaw cyklicznych tego samego typu towaru nie wcześniej niż od daty otrzymania pierwszej dostawy częściowej) oraz nie wcześniej niż przed spełnieniem przez nas obowiązków dotyczących informacji zgodnie z § 312 c ust. 2 BGB [niem. kodeksu cywilnego] oraz z § 1 ust. 1, 2 i 4 BGB-InfoV [rozporządzenia o obowiązku informowania niem. kodeksu cywilnego] oraz ciążących na nas obowiązków zgodnie z § 312 e) ust. 1, zdanie 1 BGB [niem. kodeksu cywilnego] oraz z § 3 BGB-InfoV [rozporządzenia o obowiązku informowania niem. kodeksu cywilnego].  Aby termin odwołania został zachowany, wystarczy odesłać w odpowiednim czasie odwołanie lub towar. Odwołanie należy kierować na adres:

 

           listownie: Guru Shop GmbH, Pappelallee 2, 10437 Berlin

 

           pocztą elektroniczną na adres email: service@Guru-Berlin.de  lub faksem na numer: 0049-3337-425760

 

 

Skutki odwołania

 

 

W przypadku ważnego odwołania obie strony są zobowiązane do dokonania zwrotu świadczenia i ewentualnie do wydania pobranych pożytków (np. odsetek). Jeśli nie można zwrócić otrzymanego od nas świadczenia w całości lub jest to możliwe tylko częściowo albo w gorszym stanie, należy uiścić odpowiednią rekompensatę. W przypadku przekazywania towaru ww. zasady nie obowiązują, jeśli pogorszenie stanu towaru wynika wyłącznie z jego sprawdzenia – podobnie jakby miało to miejsce w sklepie. Uszczerbki wynikające ze zgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru nie podlegają obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej rekompensaty.

 

 

Towary, które nadają się do przesłania paczką, należy odesłać w tej formie na naszą odpowiedzialność. Kupujący ponosi koszty odesłania, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem i jeśli cena odsyłanego towaru nie przekracza 40,00 euro lub jeśli cena towaru jest wyższa, a Kupujący do chwili odwołania zamówienia nie dokonał świadczenia wzajemnego lub ustalonej, częściowej zapłaty. W pozostałych przypadkach Kupujący nie ponosi kosztów odesłania towaru. Towary, których nie można odesłać paczką zostaną odebrane od Kupującego. Zobowiązania dotyczące dokonania płatności należy zrealizować w ciągu 30 dni. Dla Kupującego obowiązuje termin liczony od odesłania przez niego oświadczenia o odwołaniu lub odesłania towaru, a dla Sprzedającego od daty ich otrzymania.

 

 

Guru-Shop GmbH

 

 

 

 Wyłączenie odwołania

 

Prawo odwoławcze nie obowiązuje w przypadku umów kupna-sprzedaży zawartych na odległość

 

1.         w odniesieniu do dostaw towarów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją Kupującego lub jednoznacznie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do odesłania, które mogą się szybko zepsuć lub mogłaby być przekroczona data ich ważności;

 

 

 

 2.        w odniesieniu do dostawy nagrań audio, wideo lub oprogramowania, jeśli dostarczone nośniki danych zostały rozpieczętowane przez Kupującego.

 

 

 

 3.        w odniesieniu do dostawy gazet, czasopism i magazynów ilustrowanych.

 

 


 
Powr├│t


Warenkorb
Koszyk: Produkt: 0
Suma: 0,00 zł

Grupa klient├│w:Gość`Guru Style` Ferienhaus Wassermühle Hohendorf/Usedom im Au▀enbereich mit eigenem Badesee.


J─Özyki

english Deutsch polish
Bestellen ohne Anmeldung !Amazon Payment, Bestellen ohne Anmeldung.

Zahlen auf RechnungBillPay
Paypal
internet siegel
 
Kunden login
Adres email:

Hasło:

Pozostan zalogowany na tym urzadzeniu

Zapomnia┼ée┼Ť has┼éa?
 
Lista zyczen
Prosze sie zalogowac lub zarejestrowac

Lista zyczen ╗

 

 
Empfehlung